اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماریهای مرتبط با بیوتروریسم

отдых в Турции
энциклопедия современной медицины

اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماریهای مرتبط با بیوتروریسم

 

اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بیماریهای مرتبط با بیوتروریسم

کتاب اول / گفتار ششم 
اپیدمیولوژی بالینی و کنترل آبله (Smallpox) با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم 
بیماری هایی وجود دارند مانند : جذام، جَرَب ، آبله، تب وبایی و دُمَل گندیده که واگیر هستند، بویژه اگر محّله های سکونت بیمار تنگ باشند و همسایه بیمار در پایین تر از جهت وزش باد، ساکن باشد (ابن سینا)

 

 

купить квартиру недорого
ремонт дачи своими